ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  Az SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft. (a továbbiakban SHS-ÉPÍTŐ), mint adatkezelő az üzleti tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [Általános Adatvédelmi Rendelet – angol nyelvű rövidítéssel GDPR]), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

   

  Az SHS-ÉPÍTŐ elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését, védelmét. Az SHS-ÉPÍTŐ rendelkezik ISO 9001 és ISO 14001 (tanúsított) irányítási rendszerrel, és a személyes adatok védelmét ezen rendszerek támogatásával biztosítja.

  Az SHS-ÉPÍTŐ a tudomására jutott, az ügyfelei személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a személyes adatok védelméről szóló rendeleteknek, törvényeknek megfelelően kezel.

   

  AZ SHS-ÉPÍTŐ a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit.

   

  Ennek megfelelően biztosítja, hogy:

  • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
  • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
  • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Az SHS-ÉPÍTŐ minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
  • a személyes adatokat csak olyan formában legyenek tárolva, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
  • megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

   

  A KEZELT ADATOK KÖRE:

   

  ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

  A KEZELT ADATOK KÖRE

  SHS-ÉPÍTŐ részére elektronikusan küldött adatok

  Ajánlatérés kapcsán kezelt adatok

   

  SHS-ÉPÍTŐ részére postai úton küldött adatok

  Levelezés kapcsán kezelt adatok

   

  SHS-ÉPÍTŐ részére személyesen átadott adatok

  Állásajánlat-jelentkezés kapcsán kezelt adatok

   

   

  Szerződéses kapcsolat által kezelt adatok

   

  AZ ADATOK KEZELŐJE

  SHS-ÉPÍTŐ KFT.

   

  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

   

  ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  SHS-ÉPÍTŐ részére elektronikusan küldött adatok

  Az Ön hozzájárulása

   

   

  SHS-ÉPÍTŐ részére postai úton küldött adatok

  Egyéb jogszabályok előírásai

   

  SHS-ÉPÍTŐ részére személyesen átadott adatok

   

  AZ ADATOK KEZELŐJE

  SHS-ÉPÍTŐ KFT.

   

  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

   

  ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

  SHS-ÉPÍTŐ részére elektronikusan küldött adatok

  A honlap üzemeltetése

   

  SHS-ÉPÍTŐ részére postai úton küldött adatok

  SHS-ÉPÍTŐ által meghirdetett álláspozíciókra való jelentkezés, és a jövőben megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás

  SHS-ÉPÍTŐ részére személyesen átadott adatok

  SHS-ÉPÍTŐ eljárásainak támogatása, ügyfél megkeresések megválaszolása

   

  SHS-ÉPÍTŐ eljárásainak támogatása, ügyfél részére árkalkuáció küldése

   

  Kapcsolattartás ügyfelekkel

  AZ ADATOK KEZELŐJE

  SHS-ÉPÍTŐ KFT.

   

  AZ ADATKEZELÉS IDEJE:

   

  ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

  AZ ADATKEZELÉS IDEJE

  SHS-ÉPÍTŐ részére elektronikusan küldött adatok

  A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő

   

  SHS-ÉPÍTŐ részére postai úton küldött adatok

  Jogszabályban előírt megőrzési idő

   

  SHS-ÉPÍTŐ részére személyesen átadott adatok

   

  AZ ADATOK KEZELŐJE

  SHS-ÉPÍTŐ KFT.

   

  KIKNEK AZ ADATAIT KEZELJÜK, ÉRINTETTEK KÖRE:

   

  ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

  AZ ADATKEZELÉS ÉRINTETTJEI

  SHS-ÉPÍTŐ részére elektronikusan küldött adatok

  SHS-ÉPÍTŐ-vel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyek

  SHS-ÉPÍTŐ részére postai úton küldött adatok

  SHS-ÉPÍTŐ részére önéletrajzot küldő természetes személyek

   

  SHS-ÉPÍTŐ részére személyesen átadott adatok

  SHS-ÉPÍTŐ természetes személy ügyfelei

   

  Árajánlatot kérő természetes személyek

  AZ ADATOK KEZELŐJE

  SHS-ÉPÍTŐ KFT.

   

  SHS-ÉPÍTŐ tudomására jutott személyes adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően magas fokú fizikai és szervezési-logikai védelemmel kezeli. SHS-ÉPÍTŐ megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.
   

  Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

   

  Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet SHS-ÉPÍTŐ Kft-től arról, hogy:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kezeli-e még a személyes adatait,
  • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

  Ezen felül kérheti SHS-ÉPÍTŐ által tárolt személyes adatainak másolatát.

  SHS-ÉPÍTŐ az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg SHS-ÉPÍTŐ -höz, akkor SHS-ÉPÍTŐ válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

   

  Helyesbítéshez való jog:

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy SHS-ÉPÍTŐ módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg SHS-ÉPÍTŐ-höz, akkor SHS-ÉPÍTŐ válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

  SHS-ÉPÍTŐ a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

   

  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti SHS-ÉPÍTŐ-től a személyes adatinak törlését.

  A törlési kérelmet SHS-ÉPÍTŐ abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi SHS-ÉPÍTŐ-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor SHS-ÉPÍTŐ a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg SHS-ÉPÍTŐ-höz, akkor SHS-ÉPÍTŐ válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

   

  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti SHS-ÉPÍTŐ-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén SHS-ÉPÍTŐ csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

   

  Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait SHS-ÉPÍTŐ jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már SHS-ÉPÍTŐ-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

   

  SHS-ÉPÍTŐ a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg SHS-ÉPÍTŐ-höz, akkor SHS-ÉPÍTŐ válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

   

  A hozzájárulás visszavonásának joga:

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén SHS-ÉPÍTŐ visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

  SHS-ÉPÍTŐ a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg SHS-ÉPÍTŐ-höz, akkor SHS-ÉPÍTŐ válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

   

  Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

  SHS-ÉPÍTŐ Kft.,

  8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.

  E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Telefonszám: (+36 22) 787 553

   

  Az érintett ‒ amennyiben ezt szükségesnek tartja ‒ panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (+36 1) 391 1400; Fax: (+36 1) 391 1410; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

   

  Az általános tájékoztatótól eltérő részletes Információk:

  Az Ön adatainak felelős kezelője az SHS-ÉPÍTŐ.

  A weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

  Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja SHS-ÉPÍTŐ-höz, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt SHS-ÉPÍTŐ – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az Ön adatait elsődlegesen SHS-ÉPÍTŐ, illetve SHS-ÉPÍTŐ belső munkatársai jogosultak megismerni.

  SHS-ÉPÍTŐ tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

  SHS-ÉPÍTŐ az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

   

  Állásjelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés részletei:

  Az Ön által a jelentkezés során megadott, illetve elküldött önéletrajzában, dokumentumaiban feltüntetett olyan személyes adatait kezeli SHS-ÉPÍTŐ, amelyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint azok a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. Ezeket a személyes adatait SHS-ÉPÍTŐ a meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben a megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás céljából, továbbá a megfelelő munkaerő kiválasztása és az Önnel való kapcsolattartás érdekében kezeli. A konkrét álláspályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása az Ön szabad hozzájárulásán múlik.

   

  Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében SHS-ÉPÍTŐ munkavállalói férhetnek hozzá. Így például a személyügyi ügyintézők a kiválasztási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása során megismerik az Ön személyes adatait. Megismerik továbbá az adatait azon vezetők és munkatársaik is, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

  Amennyiben Ön jogai érvényesítése során kéri SHS-ÉPÍTŐ Kft-től személyes adatainak törlését, azzal az esetlegesen éppen zajló, Önre vonatkozó kiválasztási folyamat is megszakad és Ön nem kerülhet kiválasztásra.

   

  SHS-ÉPÍTŐ honlapjainak cookie (süti) kezelés részletei:

  Az SHS-ÉPÍTŐ a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak.

  A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

  Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú Cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

  STATISZTIKAI cookie-k

  Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


  - vissza -

  Kapcsolat


  Cím:
  Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.

  Telefon/fax: +36(22)787-553

  Mobil: +36(20)985-1684

  Email: info@shsepito.hu


  logo-left-menu.png

  Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.